تلفن: 76701179

جستجو در پروژه ها

پروژه های ساختمانی درحال ساخت

 • 19 - (خانی آباد شکوفه) - 6طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L19.0080
  محله : (خانی آباد شکوفه)
  تعداد طبقات : 6
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 19 - (خانی آباد شکوفه) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L19.0079
  محله : (خانی آباد شکوفه)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 19 - (خانی آباد شکوفه) - 8طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L19.0078
  محله : (خانی آباد شکوفه)
  تعداد طبقات : 8
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 19 - (خانی آباد شکوفه) - 9طبقه -فونداسیون

  جزئیات

  شناسه : L19.0077
  محله : (خانی آباد شکوفه)
  تعداد طبقات : 9
  وضعیت پروژه : فونداسیون
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 19 - (خانی آباد شکوفه) - 7طبقه -نازک کاری

  جزئیات

  شناسه : L19.0076
  محله : (خانی آباد شکوفه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : نازک کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 19 - (خانی آباد شکوفه) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L19.0075
  محله : (خانی آباد شکوفه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 19 - (خانی آباد شکوفه) - 7طبقه -سفید کاری

  جزئیات

  شناسه : L19.0074
  محله : (خانی آباد شکوفه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : سفید کاری
  برای مشاهده ثبت نام کنید
 • 19 - (خانی آباد شکوفه) - 7طبقه -اسکلت و سقف زنی (بتنی )

  جزئیات

  شناسه : L19.0073
  محله : (خانی آباد شکوفه)
  تعداد طبقات : 7
  وضعیت پروژه : اسکلت و سقف زنی (بتنی )
  برای مشاهده ثبت نام کنید

مناقصات پروژه های ساختمانی

 • مناقصه اجرای عملیات گودبرداری
 • مناقصه تأمین، نصب، راه اندازی و نگهداری سه دستگاه آسانسور
 • مناقصه تهیه و نصب درب و پنجره