تلفن:22315053
تست1
منطقه :
محله :
از تا
از تا
از تا

تعداد نمایش :
شناسه : L13.1444
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 7
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1397/01/01
شناسه : L13.1468
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 13
محله : (تهران نو نیرو هوایی)
طبقه : 9
واحد : 14
تاریخ بروز رسانی : 1397/01/01
شناسه : AL03.2997
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 9
واحد : 22
تاریخ بروز رسانی : 1397/01/01
شناسه : AL03.3271
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (ونک جردن)
طبقه : 11
واحد : 11
تاریخ بروز رسانی : 1397/01/01
شناسه : AL03.3505
وضعیت پروژه : گچ و خاک
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/01/01
شناسه : AL03.4084
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 8
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/01/01
شناسه : AL03.6028
وضعیت پروژه : سفید کاری
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/01/01
شناسه : AL03.6088
وضعیت پروژه : اتمام رسید
منطقه : 3
محله : (دروس قلهک اختیاریه)
طبقه : 7
واحد : 0
تاریخ بروز رسانی : 1397/01/01
شناسه : AL03.6254
وضعیت پروژه : نازک کاری
منطقه : 3
محله : (میرداماد ظفر)
طبقه : 7
واحد : 5
تاریخ بروز رسانی : 1397/01/01