تلفن: 76701179
تست1
پلن های پروژه های ساختمانی لیدوبین
جزئیات
اعتبار پلن : 2  روزه
تعداد برداشت کل : 10 عدد
برداشت روزانه : 10 عدد
پیامک رایگان : 0  عدد
تعرفه هر پیامک : 0  تومان
اخبار مناقصات :
ارسال کاتالوگ :
مشاوره بازاریابی :
تخفیف پنل پیامک : -
تخفیف تمدید قرارداد : -
390,000 تومان
اعتبار پلن : 60  روزه
تعداد برداشت کل : 1000 عدد
برداشت روزانه : 1000 عدد
پیامک رایگان : 1500  عدد
تعرفه هر پیامک : 0  تومان
اخبار مناقصات : رایگان
ارسال کاتالوگ :
مشاوره بازاریابی : 1 جلسه رایگان
تخفیف پنل پیامک : -
تخفیف تمدید قرارداد : 5درصد
490,000 تومان
اعتبار پلن : 90  روزه
تعداد برداشت کل : نامحدود
برداشت روزانه : نامحدود
پیامک رایگان : 1500  عدد
تعرفه هر پیامک : 0  تومان
اخبار مناقصات : رایگان
ارسال کاتالوگ :
مشاوره بازاریابی : 1 جلسه رایگان
تخفیف پنل پیامک : -
تخفیف تمدید قرارداد : 6درصد
690,000 تومان
اعتبار پلن : 180  روزه
تعداد برداشت کل : نامحدود
برداشت روزانه : نامحدود
پیامک رایگان : 1500  عدد
تعرفه هر پیامک : 0  تومان
اخبار مناقصات : رایگان
ارسال کاتالوگ :
مشاوره بازاریابی : 1 جلسه رایگان
تخفیف پنل پیامک : -
تخفیف تمدید قرارداد : 10درصد
990,000 تومان
اعتبار پلن : 360  روزه
تعداد برداشت کل : نامحدود
برداشت روزانه : نامحدود
پیامک رایگان : 1500  عدد
تعرفه هر پیامک : 0  تومان
اخبار مناقصات : رایگان
ارسال کاتالوگ :
مشاوره بازاریابی : 1 جلسه رایگان
تخفیف پنل پیامک : -
تخفیف تمدید قرارداد : 10درصد